Physics motto
View Edit History Print
Department»Misyon, Vizyon ve Hedefler

Misyon, Vizyon ve Hedefler

English

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN MİSYONU

ODTÜ Fizik Bölümü misyonunu akademik mükemmeliyet ve fizik biliminde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve içinde Fizik Bölümünün misyonu odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı saygı sevgiye duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta Fizik bilgisinin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılmasıdır. Fizik Bölümü kendisini, akademik ve sosyal programlarla hayat boyu süren öğrenme, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası platformda, kuvvetli bir odak noktası olmak için adamıştır.

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN VİZYONU

ODTÜ Fizik Bölümü, etrafında üniversitemizin bilim hayatının döndüğü bir entellektüel çekirdek olmalıdır. Fizik Bölümü sadece bilimsel gelenekleri değil aynı zamanda sosyal, demokratik, etik değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, kritik düşünceyi ve öğrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim programlarını önemser. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisans üstü eğitim fırsatını yakalıyabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlar.

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN HEDEFLERİ

ODTÜ ve dolayısıyla Fizik Bölümü, onurlu geçmişinden kaynaklanan bir sorumluluk anlayışıyla birçok hedefi aynı zamanda gözetmek durumundadır. Bu hedefler, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Ülkenin fizik alanındaki bilimsel etkinliklerini çağdaş, uluslararası düzeyde tutarak, bilimde öncülük yapan, söz sahibi olan uluslar platformunda anılmasını sağlamak.
 • İleri teknolojileri izleyebilmek, bu konularda eğitim ve araştırma etkinlikleri sürdürerek ülke endüstrisinin rekabet gücüne katkıda bulunmak.
 • Ülkedeki fizik eğitimi ve uygulamalarının her düzeyinde iyileştirici ve öncü rolü üstlenmek.

ODTÜ FİZİK BÖLÜMÜNÜN AMAÇLARI

Yukarıdaki hedefler ve vizyon çerçevesinde, bölümün öngördüğü amaçlar ise,

 • ülkedeki en yetenekli gençleri bulmak, onları daha orta öğrenim düzeyinde bilinçlendirerek bünyesine çekmek ve en ileri düzeyde, özel programlarla eğitmek,
 • normal programlarında öğrencilere gerekli temel fizik bilgisini eksiksiz olarak vermek, ayrıca olanaklar elverdiğince opsiyonlar ve seçmeli dersler açarak iş yaşamlarında başarılı olabilme şanslarını arttırmak,
 • fizik eğitimini gerek orta öğrenim, gerekse yüksek öğrenimin tüm kademelerinde 21. yüzyılın gereksinimleri çerçevesinde, ilgili özel ve tüzel kurumlarla işbirliği içinde güncelleştirmek ve bu doğrultuda danışmanlık yapmak,
 • özelikle mühendislik bölümlerindeki yetenekli ve hevesli öğrencilerin temel bilimlerdeki eksikliklerini yan dal ve lisansüstü programlarla gidererek, ileri teknolojiler ve disiplinler arası konularda rekabet edebilir ve kendini yeniliyebilir duruma gelmelerine olanak sağlamak,
 • gelişmekte olan üniversitelerin araştırma görevlilerine doktora yaptırarak öğretim üyesi açığının kapanmasına katkıda bulunmak,
 • son bilimsel ve teknolojik gelişmeler konusunda ulusal ve uluslar arası uzmanlar tarafından olabildiğince sıklıkta seminer, kurs ve konferanslar verdirmek,
 • diğer bölümler, üniversiteler ve yurt dışı kuruluşlarla araştırma projelerinde işbirliği yaparak küreselleşmede yer almak,
 • yabancı uyruklu öğrencileri lisans ve lisanüstü programlarımıza çekebilmek için gerekli çabayı göstermek şeklinde özetlenebilir.